Nieuws

Ons ambitiedocument 2021

Onze toekomst

De vrijwilligers organisaties staan de komende jaren voor een grote uitdaging. Het aantal mensen dat ondersteuning nodig heeft, zal de komende jaren toenemen als gevolg van demografische ontwikkelingen, dubbele vergrijzing, toename van de tweedeling tussen rijk en arm, de effecten van het hebzucht tijdperk, en individualistische samenleving en onbetaalbaarheid van de huidige zorg. Tevens zullen wij te maken krijgen met de nasleep van de corona pandemie. Landelijk wordt door het NIBUD verwacht dat het aantal mensen met financiële problemen aanzienlijk zullen toenemen. Onlangs is het adviesbureau HorstConsult en Movisie gevraagd om advies uit te brengen over op welke wijze het Platform inhoud kan geven aan haar rol binnen de beroepsorganisaties en vrijwilligersorganisaties en hoe het Platform het beste kan acteren in samenwerking met de gemeente Venlo.

Belangrijk is te melden dat de samenwerkingsovereenkomst met Incluzio is onlangs met 2 jaar verlengd en zijn de eerste stappen gezet voor een nauwere samenwerking met het Venlose bedrijfsleven, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Al deze ontwikkelingen betekent dat het PVOV voor een geweldige inspanning staat voor 2021. Er moeten samenwerkingen tussen formeel en informeel worden vorm gegeven. De ambities voor 2021 geeft onze partners inzicht waarvoor het PVOV staat en wat wij willen bereiken en betekenen voor onze partners.

Wilt u het hele ambitiedocument lezen? Dan kunt u de pdf via deze link downloaden.

Het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) heeft voor 2021 haar
ambities geformuleerd. Het hoofddoel is vooral “het vertrouwen wekken dat het PVOV als platform een belangrijke bijdrage kan leveren in de samenwerking tussen de informele en formele zorg”. Dit doel wordt bij alle projecten getoetst.

Copyright © 2020 Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo